Kiralama Sözleşmesi

İşbu sözleşme ile kiralayan BADAY OTOMOTİV NAKLİYAT VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.
bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede 'vasıta" olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI'ya kiralamıştır. BADAY OTOMOTİV NAKLİYAT VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. iş bu sözleşmede B2CARLEASE olarak anılacaktır. KİRACI, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.) kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla KİRACI şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI'nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.


1-       KİRACI vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki B2CARLEASE istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için B2CARLEASE'e başvuracak ve B2CARLEASE'in onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI'nın aracı hukuka aykırı olarak yedieminde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür.

2-       Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

a)        Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,

b)        Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekte veya çekmekte,

c)        Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

d)       Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,

e)        Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),

f)        Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük / eşya taşınmasında,

g)       Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

3-       Vasıtanın kullanımı:

a)        Vasıtanın durumuna göre en az 2, 3 veya daha fazla yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre (aday sürücü vs. olması durumunda) B2CARLEASE, KİRACI'dan ek sigorta bedelleri ve/veya kiralama bedeline ek teminat bedelleri tahsil edebilecektir. KİRACI, bu durumu bildiğini ve onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI'nın ve/veya ek sürücünün aday sürücülüğünün iptal olması durumunda da sürücü derhal aracı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli ve idari yaptırımlardan ve/veya tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

b)       Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve Koşullarında belirtilen asgari yaşı doldurmuş olmalıdır.

c)       Vasıta, KİRACI tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.

d)        KİRACl, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen KİRACI sorumludur.

e)         B2CARLEASE, %100 dumansız bir filoya sahiptir ve tüm araçlarımızda her türlü tütün ürünlerinin (pipo, sigara, puro vb.) kullanımı yasaktır.Kiralanan aracın iadesi esnasında araçta tütün ürünü kullanıldığına dair tespiti sonrası (pipo, sigara, puro vb.); kiracıdan ekstra temizlik ücreti tahsil edilecektir.

 

4-        Kiralama süresi minimum 24 saattir bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1(bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, kira bedelini nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kira ücretinin dışında ayrıca;

a)       2 (iki) saate kadar olan gecikmeler ücretsiz olup iki saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedelini, olası ekstra hizmetler de (kış lastiği, navigasyon, çocuk koltuğu, ek sürücü, koruma paketleri vs.) dahil olmak üzere ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

b)        KİRACI, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Mini Hasar Güvencesi, Muafiyetsiz Hasar Güvencesi, Kapsamlı/Premium Hasar Güvencesi, Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet(IMM), Ferdi Kaza Sigortası (PAI) bedellerini, mini hasar sigortasını(MI), zorunlu mali mesuliyet sigortası(ZMM), B2CARLEASE tarafından KİRACI'ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin en az %30'u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını ödemekle yükümlüdür.

c)       KİRACI'nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk güvence paketini, bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; KİRACI, B2CARLEASE'e kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakları (kaza tutanağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek B2CARLEASE'e iletmesi durumunda, söz konusu kazadaki hasar ve zarar bedelinin B2CARLEASE'in belirleyeceği muafiyet tutarı kapsamındaki tutarı ödemekle yükümlü olacaktır. Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise B2CARLEASE tarafından B2CARLEASE in poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. KİRACI'nın Muafiyetsiz Hasar Güvence Paketinin bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; KİRACl, ilgili hasar güvence paketi çerçevesinde B2CARLEASE'e söz konusu kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs.) eksiksiz temin ederek B2CARLEASE'e iletmesi durumunda B2CARLEASE poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. KİRACI'nın Kapsamlı/Premium Hasar Güvence Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; B2CARLEASE tarafından belirlenen belli miktarın altında kalan hasar tutarlarını KİRACl, tutanağa gerek olmaksızın B2CARLEASE'e doğru ve eksiksiz şekilde yazılı bir beyan oluşturması sonucu B2CARLEASE tarafından belirlenen tutarın altında kalan tutarlara ilişkin ödeme yapmayacaktır. Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen ve/veya genel kasko koşulları uyarınca kabul edilmeyen hususlarının mevcudiyetinde (örneğin; KİRACI'nın alkol veya uyuşturucu kullanırken araç kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporunu temin etmemesi, araç döşemelerindeki hasarlar, kullanıcı kaynaklı arızalar vb.) ise söz konusu hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir

d)       KİRACI, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesini (CDW) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, ancak kaza durumunda, KİRACI'ya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, B2CARLEASE, KİRACI'dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanın yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, KİRACI'nın kredi kartına yansıtılır. edilir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

e)       KİRACI'nın kirası altındaki vasıta çalınırsa, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.

f)        Aşağıdaki hususlar sigorta kapsamında girmemektedir ve sigorta tarafından karşılanmamaktadır. İş bu sebepten bu hususlar KİRACI tarafından karşılanmalıdır; • Kazaya bağlı olmaksızın Jant kapağı ve stepne çalınması • Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi • Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi • Sigorta kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar

g)       Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararların ödemeyi peşinen kabul eder

h)       B2CARLEASE, araç içinden çalınan veya aşınan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.

i)         KİRACI, 3. şahıslara verilen Zorunlu trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak KİRACI, işbu kira sözleşmesinde

belirtilen İhtiyari Mali Mesuliyet (IMM) güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Sigorta Genel Şartları dahilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.

j)         KİRACI, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI münhasıran sorumludur.

5-       KİRACl, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve / veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksanlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb.)

6-       KİRACl, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise aracı teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

7-       KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran KİRACI'ya ait olacaktır. Ancak KİRACI vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (köprü, balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI hasar muafiyet güvencesi (hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a)       Kaza anında alkollü ve / veya uyuşturucu etkisi altında ise,

b)       Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

c)       Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlı kazalarda,

d)       Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

e)       KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü / sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve / veya hasarlarda,

f)        Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve / veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

8-       KİRACI ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda B2CARLEASE'in sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:

a)       İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak

b)       Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (sürücü no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarım ve sigorta şirketinin isim vs.) almak,

c)       Sorumluluğu veya suçu kabul etmemek,

d)       Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,

e)       Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

f)        Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın B2CARLEASE ofisine ulaştırmak.

9-       B2CARLEASE, hiçbir şekilde KİRACI tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. KİRACl, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp yada hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibraz eder.

10-   Vasıtanın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACl olası kaza ya da hırsızlıktan önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde KİRACI, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesinden ( TP) yararlanacaktır.

11-   3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sinirli olup, poliçe limitlerini aşan ve/veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI'ya aittir

12-   B2CARLEASE vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın yada yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarla hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

13-   KİRACI, kendisine teslim olunan araca/araçlara, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve / veya bu Sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu Sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mer'i mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, B2CARLEASE'e herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırımın ve sorumlulukların ve uğranılan zararların ferileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bitmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir.

14-   KİRACl, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullanmayacağı veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, B2CARLEASE'in hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsi kiraya verildiğinin veya kullanıldığı tespiti halinde, B2CARLEASE'in, ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, B2CARLEASE'in, en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACl, B2CARLEASE'in bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

15-   KİRACI'dan kaynaklı olarak aracın trafikten menedildiği ve/veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendiği durumlarda bu cezalar, trafikten menedilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alınma ve sürecinin takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri B2CARLEASE gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vs. KİRACI karşılayacaktır. B2CARLEASE, bu bedelleri KİRACI'ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACl, B2CARLEASE'in kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

16-   KİRACl, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. B2CARLEASE'in onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda da araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır,

17-   KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan B2CARLEASE sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI'ya ve / veya sürücüsüne aittir. KİRACI' nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda B2CARLEASE'e yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI'ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten menine karar verilen durumlarda da trafikten menedildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak da doğacak ek masraflar vs. B2CARLEASE doğmuş ve doğacak tüm zararların KİRACI tarafından karşılanacaktır.

18-   KİRACI'ya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS, HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI'dan geçiş bedeli+ KDV (%20) olarak tahsil edilecektir

19-   - B2CARLEASE, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanaklar üzerinde yazan bedelleri KİRACI’ya yansıtmak suretiyle ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRACI söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. B2CARLEASE trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar

20-   Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI'nın inisiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızalanan masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACl, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI'ya ayrıca fatura edilir.

21-   KİRACI'nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, B2CARLEASE'e bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI vasıtanın B2CARLEASE tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralama başladıktan sonra aracın sözleşmede belirtilen tarihten önce iadesi durumunda yapılan indirimler iptal edilecek ve aracın güncel günlük kira bedeli üzerinden hesaplama yapılarak kullanılan süre için kiralama bedeli yeniden tespit edilecektir. Bu hesaplama sonucu tespit edilen kira bedeli tahsil edilen bedelden mahsup edilecek ve fazla alınan bir bedel varsa bu bedel kiracıya iade edilecektir. Bunun haricinde kiracıya herhangi bir şekilde iade yapılmayacağı konusunda taraflar anlaşmışlardır.

22-   B2CARLEASE, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi feshedebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun B2CARLEASE 'tan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. KİRACI, feshi müteakip derhal aracı B2CARLEASE'e teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir. Fesih bildirimini müteakip 3 gün içerisinde de aracın teslim edilmemesi halinde ise B2CARLEASE, KİRACI hakkında TCK kapsamında emniyeti suistimal suçunun oluşması sebebi ile resmi makamlara bildirimde bulunacaktır.

23-   KİRACI, ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapacaktır, Ayrıca, cari hesapta çalışılan KİRACIlar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

24-   Araç kullanım km limitleri ekonomik, orta ve üst grup araçlarda 7 güne kadar günlük 500 km, 7-30 gün arasında toplam 3500 km ve 30 gün üzerindeki her gün için günlük 100 km, Premium grup araçlarda ise 7 güne kadar günlük 400 km ve 7-30 gün arasında toplam 3000 km, 30 gün üzerindeki her gün için günlük 80 km ile sınırlandırılmıştır. Kira süresi içinde aylık km limitlerine ulaşması halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erecektir. Kiracı, aylık km sınırlarının sözleşmede belirlenen süreden önce dolması durumunda aracı derhal B2CARLEASE’e iade edeceğini ve araç için belirlenen kiralama süresinin sonuna kadar işleyecek tüm kira bedelini B2CARLEASE’e ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen 1 ay 30 gün üzerinden değerlendirilir. Kilometre sınırının dolması ile aracın B2CARLEASE’e teslimi arasında geçecek sürede sınırı aşan her km için 2,5 TL+KDV üzerinden hesaplanacak km aşım bedeli kiracı tarafından ödenecektir. Bu km aşımı nedeniyle doğacak bakım giderlerini de ödeyeceğini kiracı kabul, beyan ve taahhüt eder.

25-   KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği taktirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında, KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen Yedek Kullanıcı dışında kullanması ve/veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir. 

26-  KİRACI'nın aracı, sözleşmede anlaşılan tarihten önce bırakması halinde, sözleşmede belirtilen bırakış tarihine kalan son 3 gün ücret iadesinin B2CARLEASE tarafından yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

27-   KİRACI, BADAY OTOMOTİV NAKLİYAT VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin olarak gerçekleştireceği hizmet ve mal alım satımı ve diğer işlemler nedeniyle kendisine tebliğ edilecek faturaların yalnızca, Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda oluşturularak bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderileceğine onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça KİRACI'ya haricen bir kağıt fatura tebliğ edilmeyecektir. KİRACI'nın bildirmiş olduğu e-posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI'ya aittir. E-posta adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olunması vs. durumlarında faturanın iletilememesi halinde KİRACI, B2CARLEASE'ten her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da B2CARLEASE'in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

28-   Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik yada ek geçersizdir

29-   KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde BADAY OTOMOTİV NAKLİYAT VE İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

30-   KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmese ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder

31-   KİRACI, B2CARLEASE'ın defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

32-   Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İSTANBUL Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

K.A. No:

Tarih:

Ad:

Soyadı:

İmza:

ELEKTRONIK VERI İLETİŞİM İZNİ BADAY OTOMOTİV NAK. VE İNŞ. LTD. ŞTİ. bünyesinde yer alan mevcut markalara ve ileride bünyesine katılacak markalara ilişkin, iletişim bilgilerimin, iş birliği yapmakta olduğunuz ve ileride iş birliği yapacağınız firmalarla paylaşılmasına onay vermek üzere fırsatlardan, promosyonlardan ve bilgilendirmelerden haberdar olmak; SMS, e-posta, telefon ve mektup gibi çeşitli kanatlardan bilgilendirme ve kampanya mesajların' almak istediğimi kabul ve beyan ederim.

Tarih:

Ad:

 Soyadı:

 İmza:


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 B2CARLEASE olarak, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun hareket edebilmemizi teminen, size hizmet sağlayabilme ve hizmetlerimizi geliştirebilme doğrultusunda yürüttüğümüz operasyonlarımız kapsamında mevzuatın istisna kıldığı haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması hususunda açık rızanızı almamız gerekmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla aramızdaki sözleşmesel ilişkinin ifası gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi çerçevesinde toplanmaktadır. B2CARLEASE tarafından söz konusu kişisel verileriniz araç satışı ve kiralanması ile servis bakım gibi hizmetlerin sağlanması, rezervasyon işlemleri, kiralamaların yerine getirile bilmesi, duyuru/kutlama ve sair içerikler le gönderilecek hediye ve iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerimizin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin sağlanması, daha iyi hizmet sağlamak amacıyla müşteri memnuniyet veya şikayetlerinin yönetilebilmesi suretiyle' müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve sadakat programımız çerçevesinde müşteri anketleri yapılabilmesi ve sizlere geri bildirim yapılabilmesi gibi sair amaçlarla işlemektedir. Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimizin bağlı olduğu şirketin grup politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere şirketimizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketlere ve onlarla ortak kullandığımız veri tabanına, başvurularının onayının alınacağı kurum ve kuruluşlara, resmi kurumlara, yetkili temsilcilere, sigorta şirketlerine, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi hizmeti veren Şirketlere, nakliye ve kargo gönderimi için aracı olarak kullandığımız şirketlere, bilcümle hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aynı şekilde sözleşmenin ifası ve hizmetlerin görülmesi maksadıyla aktarılmaktadır Daha detaylı bilgi talep ettiğiniz takdirde şirketimize yazılı olarak ya da bizzat başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunulması mevzuat' çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş se buna ilişkin bilgi talep etme; işlenin e amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi talep etme; işlenilesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz, etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme; haklarınızın olduğunu da hatırlatmak isteriz. Kişisel verilerinizin, yasa gereği sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde, işbu onayınız ile Şirketimize vereceğimiz kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılacağına rıza göstermektesiniz.


Tarih:

Ad:

Soyadı:

İmza :


EK SÜRÜCÜ BİLGİLERİ

Ek Sürücü - 1

TC Kimlik Numarası:

Ad:

Soyadı:

İmza :

Ek Sürücü - 2

TC Kimlik Numarası:

Ad:

Soyadı:

İmza :

Ek Sürücü - 3

TC Kimlik Numarası:

Ad:

Soyadı:

İmza :

Whatsapp Telefon